Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Het is verplicht voor alle beroepskrachten die vallen onder de Wet om een afwegingskader te gebruiken. Het afwegingskader is een onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en helpt beroepskrachten te beslissen wat zij moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Stap 5

Beslissen

In stap 5 beantwoord je de volgende twee vragen in onderstaande volgorde:

  • Is melden noodzakelijk?
  • Is hulp bieden of organiseren ook mogelijk?

In deze stap beslis je samen met Veilig Thuis of het een melding moet worden en of hulp (blijven) bieden of organiseren ook mogelijk is. De betrokkenen worden in beide situaties geregistreerd bij Veilig Thuis.

Professionele meldnormen

Een melding bij Veilig Thuis is een professionele norm:

  • In álle gevallen van (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling, dat wil zeggen (vermoedens van) acute en/of structurele onveiligheid. Als een (minderjarig) slachtoffer zelf om hulp vraagt of zich uit over huiselijk geweld of kindermishandeling (een onthulling doet) kan dat opgevat worden als een acute crisis en valt als zodanig onder deze eerste meldnorm.
  • In alle ANDERE gevallen waarin je meent dat je, gelet op je competenties, verantwoordelijkheden en professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • Wanneer je hulp biedt of organiseert en constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Melding bespreken met de betrokkene(n):

  • Leg uit waarom je een melding gaat doen en wat het doel daarvan is.
  • Vraag de betrokkenen uitdrukkelijk om een reactie op de voorgenomen melding.
  • Breng het niet als beschuldiging, maar leg uit dat je op deze manier hulp in gang gaat zetten.
  • Bij bezwaren van de betrokkenen , bekijk of, en zo ja op welke wijze, je tegemoet kunt komen aan deze bezwaren. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren af tegen de noodzaak om de betrokkene of zijn gezinslid te beschermen tegen het huiselijk geweld of kindermishandeling. Betrek in je afweging de aard en ernst van het geweld en de noodzaak om de betrokkene of een gezinslid te beschermen.
  • Doe een melding indien naar jouw oordeel de bescherming van de betrokkene of zijn gezinslid de doorslag moet geven en informeer de betrokkene over je melding.
Vorige stap

Afwegingskader

Het afwegingskader voor Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals is van toepassing. Meer informatie is te vinden op de website van de NVO en NIP.

Achtergrondinformatie

Wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld treft u in het Handelingsprotocol. Relevante links in deze stap zijn:

Regio Haaglanden

Alle gemeenten in Haaglanden hebben aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Politie en Veilig Thuis zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft iedere gemeente eigen structuren voor specialisten. Bekijk hieronder hoe dat per gemeente geregeld is.