Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Home

De 5 stappen

Stap 1

Signalen in kaart brengen

Stap 2

Overleg met collega's en/of Veilig Thuis

Stap 3

Gesprek met cliënt

Stap 4

Wegen van geweld

Stap 5

Beslissen over melden en hulp verlenen

Voor wie is de meldcode?

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. De verplichting geldt voor de sectoren:

  • (gezondheids)zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg;
  • jeugdzorg, jeugdhulp en ondersteuning, ook de jeugd-GGZ en gesloten jeugdzorg;
  • onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs, inclusief leerplichtambtenaren;
  • kinderopvang en peuterleerplek;
  • maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werkers, (thuis)zorgmedewerkers en welzijnwerkers;
  • justitie, waaronder de reclassering, de Justitiële Jeugdinrichtingen, en ook het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.

De wet geldt ook voor vrij gevestigde beroeps­krachten die vallen onder (artikel 3 of artikel 34 van) de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), zoals: artsen, verpleeg­kundigen, verloskundigen, tandartsen, apothe­kers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, alsmede: diëtisten, logopedisten, podotherapeuten, ergotherapeuten, optometristen en laboranten.

Niet alle stappen zijn voor ieder beroep van toepassing. Wil je weten welke stappen voor jouw beroep gelden, vraag de aandachtsfunctionaris meldcode binnen jouw organisatie. Iedere organisatie die valt onder een van bovenstaande beroepsgroepen heeft zo’n aandachtsfunctionaris.

Waar val ik onder?

Weet je niet zeker onder welke beroepsgroep je valt, klik dan voor functievoorbeelden op onderstaande links.


Meer achtergrondinformatie

Over deze website

Als je binnen de sector waarin je werkzaam bent je beroep selecteert, krijg je in beeld welke stappen van de meldcode voor jou van toepassing zijn en welke je moet doorlopen.

Voorbeelden:

  • Je bent werkzaam in de sector onderwijs als conciërge, doorloop stap 1 en 2.
  • Je bent werkzaam in de sector maatschappelijke ondersteuning als maatschappelijk werker, doorloop stap 1 tot en met 5.

Feiten en Cijfers

Huiselijk geweld Haaglanden

13% van de inwoners van 19 tot 64 jaar is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld.

Kindermishandeling

4% van de kinderen van 0-18 jaar in de regio Haaglanden zijn slachtoffer van kindermishandeling.

Ouderenmishandeling

6% van de ouderen in de regio Haaglanden is geconfronteerd met huiselijk geweld.

Volwassenen

5% van de volwassenen in Nederland heeft in de afgelopen 5 jaar te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld.


Meer weten?

Wilt u meer weten over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Via onderstaande websites is veel informatie te vinden.

logo Rijksoverheid

Rijksoverheid

Informatie van de Rijksoverheid over de Wet Meldcode en geldende regelingen.

logo Augeo

Augeo Foundation

De online academie over huiselijk geweld en kindermishandeling.

logo Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Haaglanden

Het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.