Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

MDA++ staat voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig en langdurig huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om de samenwerking van netwerkspecialisten gericht op het duurzaam doorbreken van de geweldspiraal en het borgen van herstel met en voor directbetrokkenen. De kracht van MDA++ is dat een huishouden langer ondersteund wordt door middel van langdurige casusregie en de inzet van partners onderdeel is van een integraal plan waarin op elkaar is afgestemd. Specifiek voor gemeenten is dat zij een casusregisseur voor MDA++ leveren vanuit het lokale team.
Een aanpak doorloopt verschillende fasen. De inzet van partners kan per fase verschillen.
Bij MDA++ wordt er gewerkt vanuit de visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid en Signs of Safety. Gedurende het hele proces ligt de focus op de veiligheid van alle betrokkenen.

MDA++ bij structureel onveilige situaties

Geweld hoort nergens thuis. Toch lukt het niet altijd om huiselijk geweld te stoppen, ook niet met hulp. Blijft een situatie structureel onveilig? Dan kunt u, als betrokken professional, MDA++ aanvragen.

MDA++ is een multidisciplinaire aanpak gericht op het zorgen voor een veiligere situatie bij zeer ernstige en complexe, terugkerende gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je zou kunnen zeggen: de top 50 zaken per jaar, waar alleen iets verandert als er meerdere partijen tegelijk op meerdere fronten intensief samenwerken. MDA++ is bedoeld voor zowel huishoudens mét als zonder inwonende minderjarige kinderen. De aanpak bestaat uit verschillende fases: de directe veiligheid van de betrokkenen heeft de eerste prioriteit; daarna werken cliënten, MDA++-partners en andere partijen samen aan de oorzaken van de onveiligheid en het herstellen van eventuele trauma’s.
Is een situatie acuut onveilig? Dan zijn de ‘crisispartijen’, zoals politie, crisisinterventieteam van Jeugdbescherming West en Veilig Thuis, altijd eerst aan zet.


Wanneer is MDA++ passend?

MDA++ is passend wanneer:

 • er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en een structureel onveilige situatie waarin schadelijke gebeurtenissen zich herhalen;
 • het in de reguliere samenwerking niet mogelijk is gebleken om deze problematiek effectief aan te pakken;
 • er een geschiedenis is van meldingen of hulpverlening en een hoog risico op escalatie die gepaard gaat met ernstig geweld. In de afgelopen maanden zijn er meerdere escalaties geweest, met direct gevaar voor veiligheid van de betrokkenen. Daarnaast is er sprake van een problematiek op meerdere levensgebieden, zoals verslaving, armoede, criminaliteit en psychiatrie.
 • er samenwerking nodig is tussen meerdere partners uit verschillende ketens (minimaal dwang en drang) om te komen tot een effectieve aanpak.

Hoe meldt u een situatie aan voor MDA++?

De aanmelding voor MDA++ verloopt via Veilig Thuis Haaglanden. U kunt (aan de hand van de meldcode) een reguliere melding doen en daarbij vermelden dat u denkt aan MDA++.
Informeer zelf uw cliënten over de aanmelding bij Veilig Thuis.


Wat gebeurt er daarna?

Na uw melding neemt Veilig Thuis contact met u op om te bespreken of MDA++ een mogelijke oplossing is en zo ja, welke ondersteuning er volgens u nodig is. Eventueel kan een medewerker van Veilig Thuis of een expert van het ‘eropaf-team’ met u meegaan naar het betrokken huishouden. Denk bijvoorbeeld aan een psychiatrisch verpleegkundige met een specialisatie in verslavingszorg of forensische psychiatrie.

Als de situatie goed in kaart is gebracht, overlegt Veilig Thuis met het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) of het inderdaad een MDA++-casus moet worden. In dat geval volgt er een check of de cliënt bekend is bij een van de lokale kamers zorg en veiligheid in Haaglanden en vragen ze andere relevante informatie op.

U ontvangt daarna een uitnodiging voor een weegoverleg, georganiseerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. U als melder, Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, de politie en overige betrokken partners, beoordelen samen wat de gewenste route is. 

Als tijdens het weegoverleg langere inzet van MDA++ nodig lijkt, volgen meerdere casusoverleggen. U informeert uw cliënt(en) zelf over het MDA++ - traject en nodigt ze uit voor het casusoverleg. Het overleg leidt tot een veiligheidsplan met een rolverdeling en concrete afspraken.


Wie voert de regie?

De casusregie MDA++ wordt belegd bij het lokale team van de betreffende gemeente. De casusregisseur ondersteunt een huishouden meestal in een vrijwillig kader. Als u vanuit uw huidige rol casusregie voert, kan er ook besloten worden dat u dit blijft doen. Uitgangspunt is om zo min mogelijk over te dragen. Ook als u een deel van de hulpverlening kunt (blijven) bieden, blijft u betrokken.
Het is de casusregisseur die stuurt op de uitvoering van het veiligheidsplan en bepaalt of er een nieuw breed casusoverleg – zo mogelijk met de cliënt – nodig is. Een procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis ondersteunt de casusregisseur bij het (laten) nakomen van de gemaakte afspraken in het plan en helpt een oplossing te zoeken als dat niet lukt. De procesregisseur is voorzitter van de casusoverleggen.
De betrokkenheid van MDA++ stopt pas als het hele team én de cliënt het daarover eens zijn, bijvoorbeeld omdat zij het veilig genoeg vinden of er voor andere trajecten gekozen wordt.


Wat zijn de voordelen van de MDA++- aanpak?

 • De zorg voor de cliënt komt goed op gang, ook als er geen reguliere oplossing te vinden is.
 • Bij elke casus kunnen experts uit verschillende sectoren, zoals verslavingszorg of jeugdpsychiatrie, betrokken worden.
 • Afhankelijk van de fase in de aanpak (directe veiligheid, risico gestuurde zorg en herstelgerichte zorg) is steeds de juiste kennis aanwezig. Meerdere organisaties en experts kijken naar de casus.
 • Het convenant van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden maakt uitwisseling van gegevens en een goede onderlinge afstemming mogelijk.
 • De inzet op het gebied van straf, bestuur en zorg is steeds goed op elkaar afgestemd.
 • MDA++ blijft betrokken totdat de situatie structureel veilig is.
 • De aanpak maakt de cliënt duidelijk dat er echt iets moet gebeuren

Wie werken samen aan de MDA++-aanpak?

MDA++ is in een convenant vastgelegde samenwerking tussen de gemeenten in Haaglanden, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, de reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, de Waag, Youz, MEE, Perspektief, Brijder, Bureau Basiszorg, GGZ-Delfland, Jeugdbescherming West en Jeugdformaat en (alle convenantpartners van) het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHH). Veilig Thuis en het ZVHH zorgen voor de coördinatie.


Meer weten?

Mail of bel Veilig Thuis
- mail: MDA++@veiligthuishaaglanden.nl
- tel: 070-3469717

of het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
- mail: infocentrumVHH@denhaag.nl
- tel: 070-7570900 (vragen naar de informatiecoördinator MDA++)