Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het toezicht sociaal domein heeft gesignaleerd dat sinds de decentralisaties de lokale (wijk)teams in sommige gemeenten nog niet voldoende zijn toegerust op de rollen, taken en verantwoordelijkheden in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die voortvloeien uit met name de Jeugdwet en de WMO. Gemeenten hebben soms nog onvoldoende zicht op de kwaliteitsvereisten die zij kunnen en zouden moeten stellen aan lokale (wijk)teams om de cirkel van geweld in huishoudens te doorbreken. Daarnaast vinden gemeenten het soms lastig om binnen hun gemeentelijke inrichting een brede integrale visie op de aanpak van Huiselijk Geweld te formuleren en de bijpassende regierol(len) goed weg te zetten. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de VNG eind 2019, samen met het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, het kwaliteitskader ontwikkeld.

In de regiovisie 2019-2022 is opgenomen dat de kwaliteit van de aanpak (in de lokale teams) verbeterd moet worden. Het verschijnen van het kwaliteitskader met de zelfscan is aangegrepen om dit doel handen en voeten te geven. De gemeenten in Haaglanden hebben begin 2021 aan de hand van het kwaliteitskader een Zelfscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe hun lokale (wijk)team ervoor staat en wat er nog moet gebeuren.

Het regionaal verbeterproject liep van medio september 2021 tot medio september 2022. In deze periode zijn de 9 gemeenten door regionaal projectleiders aan de hand van het kwaliteitskader ondersteund in een verbetertraject. Door het verbetertraject regionaal aan te vliegen is het vormen en benutten van een lerend netwerk ondersteund. De opbrengsten van het project zijn samengevat in een tussenrapportage.

Vervolg
Per januari 2023 is er een verlengd projectjaar van start gegaan, waarin wordt samengewerkt met de collega’s van de regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden. Ook in de regiovisie jeugdzorg wordt gesteld dat er een stevige lokale infrastructuur nodig is. De ondersteuning van gemeenten in het verbetertraject voor goede hulp aan gezinnen waarin onveiligheid speelt pakken we dit jaar gezamenlijk regionaal op.

In opdracht van de VNG wordt gewerkt aan een kwaliteitskader 2.0  vanuit gecombineerde inzet richting toekomstscenario. Naar verwachting wordt dit voorjaar 2023 opgeleverd. Het geactualiseerde Kwaliteitskader Werken aan veiligheid wordt geïntegreerd in het te ontwikkelen eenduidige, niet vrijblijvende Kader voor Lokale Teams binnen het besluitvormingsproces van de Hervormingsagenda.