Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Uit de literatuur en uit de casuïstiek van huiselijk geweld in de regio Haaglanden weten we dat in huishoudens, waar het structureel onveilig is, ook vaak veel financiële problematiek is. Vaak is deze problematiek langdurig, met daarmee ook langdurige stress tot gevolg.

Langdurige stress heeft grote gevolgen voor onder andere de hersenen. Men vergeet afspraken, kan beloften niet nakomen, geeft sneller op, is weinig flexibel en sneller boos. Niet alleen de schuldhulpverleners komen het vaak tegen, de professionals in de aanpak Huiselijk Geweld ook. De gevolgen komen niet voort uit onwil, maar uit onmacht.
Momenteel maakt de professional een plan van aanpak op alle leefgebieden en komt met de cliënten tot een hulpvraag voor het op orde krijgen van o.a. financiën. In de aanpak die volgt op de financiële zorgen, wordt dan “los” een professional of vrijwilliger ingeschakeld. En in de complexe zaken gaan ze op zoek naar professionele (veelal gemeentelijke) dienstverlening op dat gebied met die risicofactor van geld zorgen “aan de slag” gaat. Zo raakt extra hulp wel betrokken, maar is geen onderdeel van een integraal plan van aanpak. En in het plan van aanpak wordt geen rekening gehouden met de effecten van langdurige financiële stress.

In het programma GHNT wordt opgemerkt dat de hulp multidisciplinair dient te zijn. En in de gefaseerde ketenzorg wordt ook bepaald dat voor structurele veiligheid het van belang is om risicofactoren aan te pakken.

De conclusie is dat de professionals op twee manieren te maken heeft met de risicofactor financiële problemen, te weten:

 1. In het plan van aanpak om het geweld te stoppen moet rekening worden gehouden met de gevolgen van het langdurig leven met financiële stress. Wat betekent dat voor de kansen/ haalbaarheid van de veiligheidsafspraken die worden gemaakt?
 2. In een aanpak van Huiselijk geweld hoort kennis en kunde over het op de juiste manier toevoegen van expertise voor cliënten die kampen met financiële stress. Het kan gaan om vrijwillige begeleiders, bewindvoerders of klantbegeleiders van een financiële dienstverlening bij de gemeente. De professional moet de weg kennen in de wereld van financiële dienstverlening. Deze dienstverlening, als de technische oplossing voor de problematische schulden, moet bereikt worden.

Daarom willen we in dit project vanuit twee sporen de aanpak van Huiselijk Geweld versterken:

 1. Professionals die zich focussen op de veiligheid en de aanpak van huiselijk geweld bewust maken van de invloed van langdurige stress. En hen in staat stellen om in de omgang met hun cliënten daar beter mee om te kunnen aan.
 2. De aanpak van huiselijk geweld versterken door expertise in de (lokale)teams toe te voegen op het gebied van financiële dienstverlening, zodat de risicofactor van financiële problemen, waaronder vaak ook schulden, wordt aangepakt.

Stress-sensitieve hulpverlening
In het domein van schuldhulpverlening is al kennis en ervaring met een aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van stress op de hersenen van cliënten. Dit staat bekend als Mobility Mentoring, uitgewerkt in een manier van werken “stress-sensitieve hulpverlening”.

Doel

Wij gaan de veiligheid vergroten in gezinnen waar huiselijk geweld plaats vindt, door tijdens het maken van veiligheidsafspraken rekening te houden met de gevolgen van financiële stress én de risicofactor armoede en schulden integraal aan te pakken.

Subdoel

Professionals in de aanpak van huiselijk geweld beschikken over kennis en kunde van de gevolgen van financiële stress en weten hoe hiermee om te gaan middels richtlijnen.

Plan van Aanpak

 1. In de eerste fase gaan we gezamenlijk vanuit de domeinen zorg en financiële dienstverlening keuzes maken over hoe we stress-sensitieve hulpverlening gaan invoeren doormiddel van: gerichte training, gespreksvoering met cliënten, invoer in plan van aanpak.
 2. In de tweede fase gaan we lokale- en regionale teams, die worden ingezet in de aanpak van complex huiselijk geweld, een training aanbieden in het begeleiden van cliënten, gebaseerd op de uitgangspunten stress-sensitieve hulpverlening. Daarbij gaan we zoveel mogelijk trainen volgens het “train de trainer” principe.
 3. In de derde fase zorgen we voor een multidisciplinaire aanpak waarbij per gemeente gekeken wordt welke van de volgende twee manieren passend is:
  a) Wij voegen medewerkers, getraind en/of met ervaring in de stress-sensitieve hulpverlening uit het domein financiële dienstverlening, toe aan de lokale- en regionale teams aanpak huiselijk geweld. Zij versterken de aanpak door hun expertise toe te voegen bij een cliëntgesprek. Niet alleen als een “toegevoegde” professional, maar integraal, waarbij we oog hebben voor de impact van langdurige financiële stress.
  b) Wij trainen professionals uit lokale- en regionale teams huiselijk geweld in stress-sensitieve hulpverlening en leren hen de weg te vinden richting de specialist van de financiële dienstverlening. Waarbij de professionals in het team, als constante naar de client, het stress-sensitieve hulpverlening kunnen inzetten in het contact met de cliënt. Zij worden aanvullend door middel van coaching of casuïstiek bespreking gesteund door een specialist financiële dienstverlening.
 4. In de vierde fase gaan we ‘stress-sensitieve hulpverlening’ en ‘armoede en schulden’ opnemen in de plannen van aanpak van cliënten.
 5. In de vijfde fase gaan we richtlijnen opstellen die in de plannen van aanpak rekening houden met langdurige financiële stress. Dit doen we n.a.v. evaluatie en reflectie op casuïstiek niveau.

Wie doen mee?

Er is gekozen om aan te haken bij de aanpak huiselijk geweld van zowel lokale teams van een aantal regiogemeenten (sociale wijkteams) en gemeente Den Haag (Veilig Verder Teams) als een regionaal team (MDA++).
De volgende regiogemeenten hebben naast gemeente Den Haag positief gereageerd op het voorstel, met name het deelnemen aan trainingen: gemeente Midden-Delfland, Delft en Zoetermeer.

Resultaten

 • Minimaal vijftig professionals in de aanpak van huiselijk geweld in regio Haaglanden zijn getraind in stress-sensitieve hulpverlening;
 • In een twintigtal complexe en structureel onveilige gezinnen in Den Haag en regiogemeenten Haaglanden zijn met cliënten haalbare afspraken gemaakt, die passen bij de langdurige stress waaronder zij leven;
 • Op basis van bovenstaande ervaringen hebben we richtlijnen uitgewerkt waardoor de risicofactor ‘armoede en schulden’ in de aanpak van risico-gestuurde zorg specifiek en standaard opgenomen kan worden in de aanpak huiselijk geweld;
 • In die richtlijnen wordt ook rekening gehouden met hoe in de plannen van aanpak structureel rekening kan worden gehouden met de gevolgen van langdurige stress.
logo regiovisie fc

 

Projectleider 
Anneke Slot