Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tot en met eind 2024 wordt toegewerkt naar implementatie van Intensief Casemanagement (ICM) in alle Haaglandse gemeenten. Dit omdat het regiobreed ontbrak aan een motiverende specialistische interventie voor mensen die “na veel hulp die niet genoeg hielp”, niet meer gemotiveerd zijn voor hulp vanuit vrijwillig kader. Bij de inrichting van de pilot is aangesloten bij de bestaande werkwijze van regionaal opererende netwerkpartners en bij de implementatie wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en Gezingsbescherming.  

Het Veilig Verder Team van Den Haag en Arosa van KesslerPerspektief werken in de pilot samen met de lokale teams aan de uitvoering van de interventie. Verder wordt middels een “ICM-bril-training” het onderliggende systemisch gedachtengoed breder verspreid. Instroom in de pilot vindt plaats via de coördinatoren van het tijdelijk huisverbod voor de herhaalde huisverboden en via de regionaal projectleider ICM voor overige casuïstiek.

Wat is Intensief Casemanagement

ICM is een op de systeemtheorie gebaseerde, familiegerichte specialistische aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De kern van de aanpak wordt gevormd door een Intensief CaseManager. De Intensief CaseManager realiseert samen met netwerkpartners en betrokkenen een integrale, sluitende en effectieve aanpak van huiselijk geweld in gezinnen met meervoudige en/of complexe problemen. Hierbij heeft de  ICM-er aandacht voor wat er “tussen” de systeemleden speelt én voor wat ieder systeemlid nodig heeft om verandering in de steeds terugkerende onveilige situatie te kunnen bereiken. Er wordt gestart met verbinden en het samen met betrokkenen maken van een goede analyse. Men richt zich hierbij op patronen (waar deze vandaan komen en hoe deze in stand gehouden worden) en houdt na een intensieve eerste analyseperiode waarbij er veel contact met gezin en gezinsleden is, als casusregisseur zeker een jaar vast. Niet alleen de patronen binnen het gezin, maar ook de patronen in interactie met en tussen betrokken leden van professioneel en persoonlijk netwerk van het gezin maken onderdeel uit van de analyse.

Voor wie is ICM bedoeld?

ICM is bedoeld voor gezinnen en huishoudens mét en zonder (inwonende/minderjarige) kinderen met complexe en/of meervoudige problematiek waarbij terugkerende meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling bekend zijn, het risico van escalatie of herhaling van geweld hoog wordt ingeschat en eerdere, reguliere hulpverlening gericht op (on)veiligheid in het gezin is vastgelopen. ICM is een interventie in vrijwillig kader, maar door de aard van de interventie zelfs geschikt als mensen eigenlijk geen hulp meer willen, terwijl ze dit wel nodig hebben  om uit de cirkel van geweld te raken. Het inzetten van ICM is vooral effectief als het  kort na een crisissituatie wordt ingezet. In Haaglanden wordt ICM bij voorkeur ingezet nadat in een gezin/huishouden een tweede of derde tijdelijk huisverbod is opgelegd en/of kort na een 3e, 4e of vaker herhaalde melding bij Veilig Thuis.

Wat is het doel van ICM?

Het doel van de interventie is om huishoudens met of zonder (inwonende meer- en/of minderjarige) kinderen te ondersteunen bij het doorbreken van de (transgenerationele) geweldspatronen en daarmee bij het stoppen van het geweld. De inzet is gericht op duurzame/stabiele veiligheid en herstel van gezinsrelaties of “(duurzaam) veilig uit elkaar gaan” indien er sprake is van Intiem Terreur/ Coersive control.

We willen hiermee bereiken dat:

  • Huishoudens waarin complexe en ernstige vormen van huiselijk geweld vaak al van generatie op generatie plaatsvinden, gemotiveerd raken om toch te proberen de cirkel van geweld duurzaam te doorbreken. Zodat ze, met behulp van de ICM-er en partijen die eventueel verder betrokken worden, erin slagen om patronen te gaan zien en zo zicht en grip krijgen op wat er nodig is voor het zorgen voor stabiele veiligheid voor alle gezinsleden.
  • De recidive van ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, en daarmee ook de hermeldingen bij Veilig Thuis, afnemen.
logo regiovisie fc

 

Projectleider
Petra Klein

Download Factsheet MDA++ en ICM (PDF).

Bij ICM werken we samen met het Systemisch Gilde,
zij verzorgen ook onze ICM trainingen.