Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Deze impuls is een onderdeel van de algemene ondersteuning die het programmateam Geweld hoort nergens thuis van het ministerie biedt in de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen.
De drie actielijnen zijn:

  1. Eerder in beeld
  2. Stoppen en duurzaam oplossen en
  3. Aandacht voor specifieke doelgroepen.

Zo is er een directe lijn met de realisatie van de doelstellingen van het programma GHNT. Lees meer informatie over de drie actielijnen in de digitale brochure Geweld hoort nergens thuis.

In Haaglanden hebben wij de afgelopen twee jaar een aantal projecten aangevraagd en gehonoreerd gekregen;

Vroegtijdig afstemmen Zorg en Straf

Tot begin 2019 werkten er in het kader van de pilot "Vroegtijdig afstemmen Zorg en Straf" een aantal medewerkers vanuit de jeugdhulpverlening en de politie in Den Haag aan verbetering van de samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo’n drie maanden lang, zeven dagen per week, waren medewerkers van het Crisis Interventie Team Haaglanden (CIT) op twee politiebureaus in Den Haag aanwezig.

Ze deelden ervaringen, onderlinge vooroordelen, spraken misverstanden uit en besproken de aanpak van concrete zaken. Waar het enigszins mogelijk was, zijn ze samen op pad gegaan, om in nieuw gemelde huiselijk geweld zaken direct en gezamenlijk als hulpverlening en strafrecht ter plaatse te komen.

Er was een heel kort lijntje naar de officier van justitie – huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook was er in zaken altijd contact mogelijk met Veilig Thuis Haaglanden om informatie te delen en zo nodig de vervolgstappen te bespreken.  In deze video vertellen een paar van de betrokken medewerkers de lessons learned; wat ze er zelf van vonden en wat ze anderen mee willen geven in de vroegtijdige afstemming zorg en straf bij huiselijk geweld.


Wegwijzer

Een project programma waarin statushouders elkaar trainen in weerbaarheid en in samenwerking met partnerorganisaties de weg leren kennen aan andere statushouders in Haaglanden. Hiertoe volgde een groep sleutelpersonen (5 oudkomers en 5 betrekkelijke) nieuwkomers) de empowermenttraining en zullen zij het Wegwijzerloket gaan bezetten.
> Meer informatie over Wegwijzer

Samen voor een Kansrijke Start

De modernisering van de begeleiding van jonge ouders, gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen. Om dit te bereiken willen we de methodieken van Centering Pregnacy en Centering Parenting integreren en borgen in Den Haag en Zoetermeer. Daarbij bundelen we intern de programma’s Kansrijke Start, Gezond Gewicht en Geweld hun krachten en werken we met de jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en Opvoedsteunpunt samen.
> Meer informatie over Samen voor een Kansrijke Start


Aanpak van langdurige financiële stress bij Huiselijk geweld

Dat beoogt dat wij de veiligheid gaan vergroten in gezinnen waar huiselijk geweld plaats vindt, door tijdens het maken van veiligheidsafspraken rekening te houden met de gevolgen van financiële stress én de risicofactor armoede en schulden integraal aan te pakken. We zorgen ervoor dat professionals in de aanpak van huiselijk geweld beschikken over kennis en kunde van de gevolgen van financiële stress en weten hoe hiermee om te gaan middels richtlijnen.
> Meer informatie over Aanpak van langdurige financiële stress bij HG


Aanpak Huiselijk Geweld transgenderpersonen

Waar we samen met Amsterdam middels actieonderzoek (1) inzicht krijgen in verbeterpunten tussen vraag transgenders(organisaties) en aanbod formele zorgorganisaties, (2) enkele te kiezen verbeterpunten uittesten zodat eventuele verdere uitrol mogelijk is.
> Meer informatie over Aanpak Huiselijk Geweld transgenderpersonen


Huiselijk geweld: het verhaal achter de cijfers van Veilig Thuis

Waar we samen met Amsterdam werken aan verbetering (van validiteit en betrouwbaarheid van) en uniformisering van het gebruik van VT-veiligheidscijfers waarmee de mate van directe en stabiele veiligheid én veranderingen in kaart worden gebracht. Dit levert een onderbouwing/‘onderlegger’ op ten behoeve van een eenduidig en verbeterd gebruik van de veiligheidsschaal als beoordelings- en monitorinstrument (in heel Nederland).
> Meer informatie over Huiselijk geweld: het verhaal achter de cijfers van Veilig Thuis

logo regiovisie fc Logo Geweld hoort nergens thuis