Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Door alle gemeenten is eind 2022 in het bestuurlijk overleg Jeugd & Zorg ingestemd met het verlengen van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-2022 tot uiterlijk 2026. De rapportage 2019-2022 is door de colleges van de centrumgemeenten vastgesteld en gedeeld met de colleges van de regiogemeenten en hun gemeenteraden. In het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Zorg van november 2023 is besloten dat de nog lopende projecten vanuit de regiovisie Huiselijk Geweld gevolgd en afgerond zullen worden via de besluitvormingsroute van de regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Uitgangspunt bij de uitvoering van de regiovisie aanpak Huiselijk Geweld:

In Haaglanden werken we als netwerkpartners samen om de aanpak van huiselijk geweld voor onze inwoners steeds te verbeteren. We willen dat huiselijk geweld zo min mogelijk voorkomt en zo snel mogelijk stopt. Gesteund in onze aanpak door onder andere de onderzoeksresultaten van het Verweij Jonker Instituut werken we aan de gezamenlijke opgaven.

Wat we regulier hebben gemaakt vanuit de regiovisie:

  • 1.  We zetten blijvend in op preventie en vroegsignalering door professionals te trainen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het herkennen van signalen met betrekking tot verschillende vormen van huiselijk geweld. Ook is er specifiek aanbod voor aandachtsfunctionarissen in de regio.
  • 2.  Voor de complexe casuïstiek waarbij veiligheid in het geding is werken we gestructureerd samen met relevante Zorg- en Veiligheidspartners in onze MDA++ werkwijze.

Wat we ontwikkeld en gestimuleerd hebben tijdens de regiovisie:

Wat op dit moment nog (door)loopt:

  • 6.  We realiseren een specialistische interventie genaamd ‘Intensief casemanagement’ om bij een specifieke groep ernstig recidiverende huishoudens het geweld duurzaam te kunnen stoppen.
  • 7.  We verbinden ons met de collega’s van de aanpak Jeugd.  Zowel beleidsmatig, middels een “kernteam verbinding” als in de uitvoering met projectleiders die zich richten op het promoten van “integrale, systeem- en mensgerichte netwerksamenwerking” onder netwerkpartners in Haaglanden werkend aan veiligheid in/met gezinnen huishoudens 0-100 (met en/of zonder minderjarige kinderen).  Ook werken we samen met de collega’s van de proeftuin Kind- en gezinsbescherming Haaglanden. Samen hanteren we daarbij zoveel mogelijk dezelfde taal, bekijk daarvoor de lijst met kernbegrippen.

Blijf op de hoogte: nieuwsbrieven
De nieuwsbrief van de aanpak Huiselijk Geweld is eind 2023 opgeheven. Blijf op de hoogte van zowel de aanpak Huiselijk Geweld als de ontwikkelingen van het programma Jeugdhulp via de nieuwsbrief en community van Jeugdhulp Haaglanden