Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2019 is de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-2022 ‘Geweldscirkel doorbreken met nieuwe aanpak huiselijk geweld’ (hierna regiovisie) vastgesteld. In de regiovisie benoemen gemeenten en ketenpartners gezamenlijke resultaten die we de komende vier jaren willen bereiken en ontwikkelopgaven in de ketenaanpak- preventie, vroegsignalering, advies en melding, interventie, monitoring – en ketensamenwerking.

Uit de regiovisie volgt een uitvoeringsprogramma waarin de aanpak is geconcretiseerd.
In het uitvoeringsprogramma is de volgende kernboodschap geformuleerd:

  1. In Haaglanden werken we al langere tijd samen om de aanpak van huiselijk geweld voor onze inwoners steeds te verbeteren. We willen dat huiselijk geweld zo min mogelijk voorkomt en zo snel mogelijk stopt. Gesteund in onze aanpak door onder andere de onderzoeksresultaten van het VJI richten we de aanpak de komende jaren verder in.
  2. We werken in Haaglanden samen met de netwerkpartners aan een brede gemeenschappelijke basis; de visie van gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Onze Haaglandse Signs of Safety (SofS) werkwijze sluit hier naadloos op aan. Hierdoor kunnen we wanneer de casus er om vraagt op maat expertise toevoegen, passend bij de problematiek. De casusregisseur blijft op deze manier leidend, opschaling naar zwaardere vormen van zorg kan hierdoor voorkomen worden.
    Het lokale veld is nu en in de toekomst een belangrijke speler in de aanpak. We ondersteunen het lokale veld om te komen tot de gestelde (landelijke) kwaliteitsstandaard in de aanpak van huiselijk geweld. Dit doen we in afstemming met Beter Samenspel en met het oog op het toekomstscenario kind en gezinsbescherming. We faciliteren onder andere met (meldcode)trainingen en creëren een lerende regio, om zo de netwerksamenwerking te versterken. Hierbij verbinden we de gemeenten in Haaglanden aan elkaar als lerende organisaties.
  3. Voor de complexe casuïstiek waarbij veiligheid in het geding is werken we gestructureerd samen met relevante Zorg en Veiligheidspartners in onze MDA++ werkwijze.
  4. Ook realiseren we een specialistische interventie genaamd ‘Intensief casemanagement’ volgens de Multifocus methodiek om bij een specifieke groep ernstig recidiverende huishoudens het geweld duurzaam te kunnen stoppen.

Voor de uitvoering van de regiovisie is een programmateam opgericht.

Binnen het uitvoeringsprogramma worden de volgende projecten uitgevoerd voor de gehele regio:

 

Daarnaast zijn er met subsidie vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis enkele lokale projecten gestart: