Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Het is verplicht voor alle beroepskrachten die vallen onder de Wet om een afwegingskader te gebruiken. Het afwegingskader is een onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en helpt beroepskrachten te beslissen wat zij moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Stap 1

In kaart brengen van signalen

  • Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast in het dossier.
  • Beschrijf de stappen de je hebt gezet en de besluiten die worden genomen. Leg ook vast wie je hebt geraadpleegd en wat in dit overleg afgesproken is.

Doe de kindcheck 

Heb je zelf geen contact met de kinderen van de cliënt, dan kun je toch signalen vastleggen over de situatie waarin deze kinderen zich mogelijkerwijs bevinden. Dat is het geval als de cliënt alcohol- of drugsintoxicatie heeft, psychisch ernstig in de war is, een suïcidepoging heeft gedaan, zelf als volwassene slachtoffer van huiselijk geweld is of gedetineerd is.

  • Ga na of de zorg vrager kinderen heeft.
  • Daarvoor adequate opvang is.
  • De zorgvrager de kinderen structureel voldoende kan beschermen, verzorgen en opvoeden.

Indien je meent dat de medische conditie of omstandigheden waarin de cliënt/patiënt verkeert een risico vormt voor de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen, of je twijfelt daarover, dan doorloop je de stappen van de meldcode.

Bij stap 1 worden in dit geval de oudersignalen vastgelegd die aanleiding geven tot de zorg.

Als een minderjarig slachtoffer zelf om hulp vraagt of onthult 

Als een (minderjarig) slachtoffer uit zichzelf om hulp vraagt of vertelt thuis geweld of verwaarlozing mee te maken, betekent dit vaak dat hij of zij een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Een dergelijke situatie is een belangrijke indicatie om direct contact op te nemen met Veilig Thuis voor advies over de noodzakelijke vervolgstappen.

Signalen die het vermoeden ontkrachten

Leg ook de signalen vast die het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling ontkrachten of in twijfel trekken. Denk bijvoorbeeld aan een medische verklaring voor letsel bij een slachtoffer waar eerder zorgen over waren.

Volgende stap

Afwegingskader

Alleen leerplichtambtenaren zijn verplicht te werken met een afwegingskader. Daarnaast wordt aanbevolen om een meldcode op te stellen voor ambtenaren die in het kader van de Wet maatschappelijke dienstverlening in direct contact staan met cliënten.

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld treft u in het Handelingsprotocol. Relevante links in deze stap zijn:

Regio Haaglanden

Alle gemeenten in Haaglanden hebben aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Politie en Veilig Thuis zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft iedere gemeente eigen structuren voor specialisten. Bekijk hieronder hoe dat per gemeente geregeld is.