Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks worden 1 op de 20 ouderen boven de 65 jaar (5,5%) slachtoffer van ouderenmishandeling (KNMG, 2023). Ouderenmishandeling omvat niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Er kan ook sprake zijn van verwaarlozing, seksueel misbruik en financieel misbruik. Daarnaast kan er sprake zijn van ontspoorde mantelzorg. In dat geval overstijgt de draaglast van de zorg voor de oudere de draagkracht van de mantelzorger en neemt het risico op ‘ontspoord’ gedrag dat schadelijk of mishandelend kan zijn voor de zorgontvanger, bedoeld of onbedoeld, toe.

In de herziene meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld die eind 2023 is verschenen, is er daarom ook specifiek aandacht voor ouderenmishandeling. Hoe herken je als zorgprofessional de signalen? En wat zijn je mogelijkheden om te doen bij een vermoeden van ouderenmishandeling?

Voor zorgprofessionals is het van belang alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling zodat tijdige adequate hulp geboden kan worden. Deze webinar biedt de kennis en handvatten die daarvoor nodig zijn.

Doelgroep:

Deze webinar is interessant voor zorgprofessionals die werken met oudere cliënten of patiënten: verpleegkundigen, (huis)artsen, POH-GGZ, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, vertrouwensartsen, verzorgenden en andere zorgverleners die met ouderen werken.

Kosten:

€99,- excl. btw.