Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Home

De 5 stappen

Stap 1

Signalen in kaart brengen

Stap 2

Overleg met collega's en/of Veilig Thuis

Stap 3

Gesprek met cliënt

Stap 4

Wegen van geweld

Stap 5

Beslissen over melden en hulp verlenen

Voor wie is de meldcode?

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. De verplichting geldt voor de sectoren:

  • (gezondheids)zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg;
  • jeugdzorg, jeugdhulp en ondersteuning, ook de jeugd-GGZ en gesloten jeugdzorg;
  • onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs, inclusief leerplichtambtenaren;
  • kinderopvang en peuterleerplek;
  • maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werkers, (thuis)zorgmedewerkers en welzijnwerkers;
  • justitie, waaronder de reclassering, de Justitiële Jeugdinrichtingen, en ook het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.

De wet geldt ook voor vrij gevestigde beroeps­krachten die vallen onder (artikel 3 of artikel 34 van) de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), zoals: artsen, verpleeg­kundigen, verloskundigen, tandartsen, apothe­kers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, alsmede: diëtisten, logopedisten, podotherapeuten, ergotherapeuten, optometristen en laboranten.

Niet alle stappen zijn voor ieder beroep van toepassing. Wil je weten welke stappen voor jouw beroep gelden, vraag de aandachtsfunctionaris meldcode binnen jouw organisatie. Iedere organisatie die valt onder een van bovenstaande beroepsgroepen heeft zo’n aandachtsfunctionaris.

Waar val ik onder?

Weet je niet zeker onder welke beroepsgroep je valt, klik dan voor functievoorbeelden op onderstaande links.


Meer achtergrondinformatie

Nieuwsberichten

Nieuwe e-learning Schadelijke Praktijken

Augeo Foundation en Pharos stelden, in opdracht van het Ministerie van VWS, de e-learning Schadelijke Praktijken samen. Deze is bedoeld voor professionals in o.a. maatschappelijk werk, de JGZ en de kinderopvang.
Lees verder

Hoger risico op meisjesbesnijdenis tijdens zomervakantie

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt loopt extra risico om besneden te worden als ze haar familie bezoekt in het land van herkomst, of elders in Europa.
Lees verder

Routekaart schadelijke praktijken

Deze routekaart biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak van dergelijke schadelijke praktijken te versterken.
Lees verder

Orange the World vlag

Bestel de Orange The World vlag, zodat heel Nederland oranje kleurt!
Lees verder

Kinderopvang komt met verbeterpunten voor implementatie Meldcode

De BMK heeft een lijst opgesteld met tien specifieke verbeterpunten.
Lees verder

Feiten en Cijfers

Huiselijk geweld Haaglanden

13% van de inwoners van 19 tot 64 jaar is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld.

Kindermishandeling

4% van de kinderen van 0-18 jaar in de regio Haaglanden zijn slachtoffer van kindermishandeling.

Ouderenmishandeling

6% van de ouderen in de regio Haaglanden is geconfronteerd met huiselijk geweld.

 


Coronavirus

Door het coronavirus ben je als beroepskracht of vrijwilliger beperkt in de mogelijkheden tot contact. Maar juist nu hebben mensen behoefte aan steun en een luisterend oor.
Bel, app, chat en houd vooral contact! Steun is ontzettend belangrijk en laat de stress afnemen.
Kijk voor meer informatie op onze pagina corona of op www.rijksoverheid.nl/corona

logo Rijksoverheid

Rijksoverheid

Informatie van de Rijksoverheid over de Wet Meldcode en geldende regelingen.

logo Augeo

Augeo Foundation

De online academie over huiselijk geweld en kindermishandeling.

logo Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Haaglanden

Het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.