Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het toezicht sociaal domein heeft gesignaleerd dat sinds de decentralisaties de lokale (wijk)teams in sommige gemeenten nog niet voldoende zijn toegerust op de rollen, taken en verantwoordelijkheden in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die voortvloeien uit met name de jeugdwet en de WMO. Gemeenten hebben soms nog onvoldoende zicht op de kwaliteitsvereisten die zij kunnen en zouden moeten stellen aan lokale (wijk)teams om de cirkel van geweld in huishoudens te doorbreken. Daarnaast vinden gemeenten het soms lastig om binnen hun gemeentelijke inrichting een integrale visie op de aanpak van Huiselijk Geweld te formuleren en de bijpassende regierol(len) goed weg te zetten.
Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de VNG, samen met het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, het kwaliteitskader ontwikkeld.

In de regiovisie 2019-2022 is opgenomen dat de kwaliteit van de aanpak (in de lokale teams) verbeterd moet worden. Het verschijnen van het kwaliteitskader met de zelfscan is aangegrepen om dit doel handen en voeten te geven. De gemeenten in Haaglanden hebben begin 2021 aan de hand van het kwaliteitskader een Zelfscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe hun lokale (wijk)team ervoor staat en wat er nog moet gebeuren.

Het regionaal verbeterproject loopt van medio september 2021 tot medio september 2022. In deze periode zullen de 9 gemeenten door regionaal projectleiders aan de hand van het kwaliteitskader ondersteund worden in een verbetertraject.

Wat is het doel van het verbeterproject?

  1. Elke gemeente heeft een lokaal veld dat zo is ingericht dat de lokale (wijk)teams goed zijn toegerust om de cirkel van geweld in gezinnen en huishoudens te kunnen doorbreken
  2. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn hiertoe lokaal helder belegd met duidelijk eigenaarschap

Door het verbetertraject regionaal aan te vliegen wordt het vormen en benutten van een lerend netwerk ondersteund.

Hoe doen we dat?

  • Inzicht verschaffen in de verbeterpunten per gemeente, om aan het kwaliteitskader te kunnen voldoen. Dit geschiedt o.a. aan de hand van de door de gemeenten zelf ingevulde zelfscan en verdiepende gesprekken met iedere gemeente afzonderlijk. Iedere gemeente zal ondersteund worden om aan de hand hiervan een lokaal verbeterplan op te stellen.
  • Zorgen dat er efficiënt kan worden gewerkt aan de lokale verbeterplannen door waar nodig met elkaar op te trekken en waar mogelijk van elkaar te leren. Hiertoe wordt een grondige analyse uitgevoerd die o.a. in een plenaire regionale bijeenkomst zal worden getoetst en uitgediept. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 09-12-2021.
  • Gemeenten ondersteunen in de implementatie van verbeterplannen. Zodat de lokale (wijk)teams eind 2022 aan het kwaliteitskader kunnen voldoen. Hiertoe zal een regionaal implementatieplan worden ontwikkeld met lokale accentverschillen.

Meer informatie leest u op de website van de VNG.