Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Belangrijke beschermende factoren voor gezond en veilig opgroeien zijn: stevig ouderschap, gezonde hechting, goede gezondheid en voldoende weerbaarheid. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

Een baby die tijdens de eerste 1000 dagen van het leven blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan zijn of haar leven. Deze factoren zorgen ervoor dat kinderen zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed kunnen ontwikkelen. Deze periode is dan ook cruciaal voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen, hun gezondheid op volwassen leeftijd en de gezondheid van volgende generaties. Als je deze periode niet goed doorloopt, dan is het alsof je een valse start maakt. Een kind zonder goede gezondheid en stimulerende omgeving tijdens de geboorte en zijn of haar eerste levensjaren, heeft later een grotere kans op fysieke en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Daarbij is stress bij ouders een belangrijke risicofactor.Stress bij ouders - als gevolg van bijvoorbeeld huiselijk geweld, relatieproblemen, psychosociale problemen, verslaving, licht verstandelijke beperkingen (LVB), leefstijl, criminaliteit, geluidsoverlast, huisvestingsproblemen, schulden of werkeloosheid - is daarbij een belangrijke risicofactor.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen groeien doorgaans zonder problemen op maar zitten vaker in een omgeving waarin ze zich niet optimaal kunnen ontplooien. Deze gezinnen hebben te maken met risicofactoren zoals lage sociaal-economische status (laag opleidingsniveau, armoede, werkloosheid, criminaliteit, ongunstige buurt), alleenstaand ouderschap, tienermoederschap, ongunstig opvoedingsgedrag, huiselijk geweld, gezondheid en verslaving van ouders (langdurige aandoening of handicap (LVB), emotionele of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek), en gezondheid en temperament van de kinderen zelf (langdurige aandoening of handicap, verstandelijke beperking, laag geboortegewicht, moeilijk temperament). Er zijn uiteraard ook kinderen die ondanks deze risicofactoren toch gezond opgroeien. Goede voorlichting, ondersteuning en begeleiding kunnen een positief effect hebben op deze risicofactoren. Het gaat daarbij om zowel de sociale omstandigheden als de mentale en fysieke gezondheid.

Wat is Centering Pregnacy en Centering Parenting?

Centering biedt ouders een laagdrempelige en veilige plek om ervaringen te delen, meer betrokken te zijn bij het monitoren van de gezondheid van hun kind, interactief te leren van elkaar, en een ondersteunend netwerk op te bouwen met andere ouders.
CPP is een integrale, laagdrempelige vorm van zorg voor (aanstaande)ouders. CPP vervangt de individuele zorg bij de verloskundige en JGZ door groepszorg met 6-12 andere (aanstaande) ouders. CPP start bij het eerste contactmoment bij de verloskundige in de 12de week van de zwangerschap en loopt door tot en met het eerste levensjaar van het kind. CPP versterkt de eigen kracht van ouders, verhoogt sociale steun en biedt integrale zorg. De doorgaande lijn van Centering Pregnancy naar Centering Parenting (CPP) zorgt ervoor dat ouders elkaar blijven ontmoeten in een veilige en vertrouwde omgeving en kan zo een positief bijdragen bieden om de beschermende factoren voor gezond opgroeien te verstevigen. In CPP zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment. Bij de te ontwikkelen doorgaande lijn van CPP zijn de hoofd-begeleiders van de groepen de verloskundige (vooral tijdens de prenatale periode) en een JGZ professional (vooral de postnatale periode), waarbij zij ook samen de groepen begeleiden rondom de geboortes. Daarnaast kunnen ook andere professionals (zoals het opvoedsteunpunt) de groepen begeleiden. Vanuit de GGD voegen wij (in samenwerking met TNO) de thema’s hechting, geweldloos opvoeden, gezonde voeding en bewegen toe.

Doelstelling

We beogen de modernisering van de begeleiding van jonge ouders, gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen.
Om na de geboorte een gezond opvoed- en opgroeiklimaat te borgen, is van belang dat de eigen kracht van ouders wordt versterkt, sociale steun wordt verhoogd en integrale zorg wordt geboden die aansluit op de zwangerschapszorg en behoefte van ouders. Om dit te bereiken willen we de vernieuwde methodiek van CPP integreren en borgen in Den Haag en Zoetermeer. Daarbij bundelen intern de programma’s Kansrijke Start, Gezond Gewicht en Geweld hun krachten. Door focus aan te brengen en samen te werken met verloskundige, JGZ en andere professionals uit het sociale domein, kunnen we écht het verschil maken. Door aandacht voor vroege preventie kunnen vraagstukken zoals kindermishandeling, ongezonde leefstijl en eenzaamheid worden aangepakt.

Resultaat

 • We hebben een groep getrainde professionals en CPP is ten minste tweemaal aangeboden in de wijk, zowel in Den Haag als in Zoetermeer.
 • Tevens wordt gewerkt aan borging van de pilot in het reguliere aanbod; Er is sprake van een sluitende doorgaande lijn tussen zwangerschap en jong ouderschap (centering pregnancy-parenting) en uitvoerende organisaties hebben een versterkte samenwerking.
 • De ouders hebben kennis over geweldloos opvoeden, hebben een gezondere leefstijl en zorgen voor een gezondere leefstijl van hun kinderen en hebben een netwerk van andere ouders waarop ze kunnen terugvallen. Ouders ervaren minder opvoedstress, wat de relatie tussen ouder en kind verstevigd wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl, positieve ouder en kind-interactie, hechting, communicatie en preventie van kindermishandeling en verwaarlozing omdat:
  - ouders zich zekerder voelen over hun opvoedvaardigheden
  - de eigen kracht en probleemoplossend denken zijn versterkt
  - ouders weten (ook nadat de CPP groep is afgelopen) waar zij met vragen over opvoeding(sproblemen) terecht kunnen.

Doelgroep CPP

 • Ouders en kinderen van -9 maanden tot 2 jaar in de wijk waar een hoger risico is op;
  psychische problemen (eenzaamheid, somberheid), verslavingsproblemen, LVB
 • Geïsoleerde gezinnen (veel migratiegezinnen, die geen netwerk hebben), chronische ziek
 • Gezinnen waar de schoonfamilie een groot stempel drukt, terwijl ouders het anders willen (hindoestaans, Afrikaans, Turks/Marokkaans).

We bieden deze groepen aan in wijken met kwetsbare (aanstaande) ouders. Bij voorkeur zijn de groepen gemêleerd. Er worden geen ouders ge-excludeerd.
Professionals die deze training gaan uitvoeren; Verloskundigen, JGZ, opvoedsteunpunt.

logo regiovisie fc

 

Projectleider
Jose Bruins