Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Haaglanden heeft zelforganisaties LHTBQ die nog niet voldoende aangehaakt zijn aan de reguliere aanpak Huiselijk geweld (Stichting Rainbow, COC Haaglanden, de Hangout 070 en Queer aan Zee).

Gemeente Amsterdam wil in samenwerking met gemeente Den Haag, de Nationale Transgenderbelangenorganisatie, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en onderzoekers van Atria (kennisinstituut voor vrouwenemancipatie) en UvA een actie-onderzoek doen in twee fases:

  1. onderzoeksfase: inventarisatie van enerzijds de behoefte aan informatie, bescherming en zorg bij de transgender personen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en anderzijds de kennis en praktijken bij formele zorgorganisaties en de transgender zelforganisaties, leidend tot concrete aanbevelingen voor verbeteringen voor een meer passende en sluitende aanpak.
  2. test- en implementatiefase: enkele van de verbeteringen die volgen uit het onderzoek worden in het veld getest en geschikt gemaakt voor landelijke verspreiding.

Doel

Via actieonderzoek (1) inzicht krijgen in verbeterpunten tussen vraag transgenders(organisaties) en aanbod formele zorgorganisaties en (2) enkele te kiezen verbeterpunten uittesten zodat eventuele verdere uitrol mogelijk is.

Onderzoeksrapport 'Onzichtbaar in twee werelden - Hulpverlening voor transgender personen en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling'

Het onderzoek is uitgevoerd door Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis (nov.’21), in opdracht van de gemeente Amsterdam en het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Het onderzoek maakt deel uit van een groter project, waarin Transgender Netwerk Nederland, de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Den Haag en de Universiteit van Amsterdam, samenwerken om de aanpak van huiselijk geweld jegens transgender personen te verbeteren. Daarnaast is ook een aantal samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen betrokken bij het project*[1].

Transgender personen lijken vaker slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, zo blijkt uit eerdere onderzoeken (Van Oosterhout, 2019; Van Beusekom & Kuyper, 2018).

Een belangrijke uitkomst van het nu gepresenteerde onderzoek van Atria is dat huiselijk geweld specifiek tegen transgender-personen niet als zodanig aan het licht komt. Organisaties rond de aanpak van huiselijk geweld hebben transgender personen niet in beeld. Tegelijkertijd is huiselijk geweld geen apart thema binnen de transgenderzorg/belangenbehartiging. Transgender slachtoffers van huiselijk geweld zijn als zodanig onzichtbaar in twee werelden. De hulpverlening sluit hierdoor vaak niet aan, terwijl deze groep dat juist zo nodig heeft.

Op basis van deze en eerdere bevindingen geven de onderzoekers heldere aanbevelingen ter verbetering. Deze zijn geprioriteerd in nauwe afstemming met de betrokken samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen. Komende maanden werken de gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, TNN en de samenwerkingspartners deze verder uit. De aanbevelingen betreffen onder andere:

  • Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) bij kinderen en jongeren; ontwikkelen van een handvat voor preventie voor o.a. Buurtteams, OKT’s , huisartsen;
  • Het vergroten van de kennis over HGKM binnen de transgenderzorg en informele zelforganisaties;
  • Het bevorderen van kennis over transgender-zijn en non-binariteit bij organisaties die zich richten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Het inzetten op outreachende benadering;
  • Het bevorderen van korte lijnen tussen transgenderzorg (belangenorganisaties en hulporganisaties) enerzijds en, hulporganisaties die betrokken zijn bij preventie en hulp na HGKM anderzijds.

Het doel is nu te komen tot best practices, bruikbare handvatten en richtlijnen voor gemeentes en formele zorg- en zelforganisaties voor zowel de regio Haaglanden als Amsterdam-Amstelland. De uitkomsten worden eind 2022 gepresenteerd tijdens een conferentie voor organisaties betrokken bij het onderwerp en gemeenten.  

Download het onderzoeksrapport 'Onzichtbaar in twee werelden - Hulpverlening voor transgender personen en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling' en de samenvatting (PDF).

 

[1] De samenwerkingspartners betreffen onder meer: de Blijf Groep, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, Jeugdbescherming, Roze in Blauw Amsterdam en Haaglanden (delen van de politie veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, nationale politie Zorg & Veiligheid), Transvisie, Trans United Europe, Amsterdam Vumc, Movisie.