Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De netwerkpartners in Haaglanden die werken met gezinnen en andere huishoudens (0 -100) waarbij sprake is van huiselijk geweld, hebben de visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid omarmt. Deze visie is landelijk ontwikkeld en vroeg om vertaling en concretisering naar de werkpraktijk in Haaglanden.

In de regio werken we met Signs of Safety. Om Gefaseerd Samenwerken en Signs of Safety te verbinden is (in 2021 en 2022) een routekaart ontwikkeld door en voor de werkpraktijk. Doel van het ontwikkelen van de routekaart was het faciliteren van de netwerksamenwerking bij het vanuit de basis van Signs of Safety werken aan stabiele veiligheid in gezinnen/huishoudens in de regio.

Bij het gefaseerd samenwerken wordt gewerkt in fases: eerst wordt gewerkt aan veiligheid, dan wordt gestuurd op de risico’s en vervolgens vindt herstelgerichte zorg plaats. Hierbij blijft gedurende het hele traject aandacht voor het bereiken van stabiele veiligheid.

Veiligheidsplan

Het resultaat van twee jaar samen denken, werken en leren heeft zich vertaald in de Routekaart naar veiligheid. De Routekaart is beschikbaar in verschillende versies (tekst en illustraties/beeld). In de Routekaart wordt concreet gemaakt wat er precies gedaan wordt na een signalering en melding van huiselijk geweld, welke rollen daarbij nodig zijn en welke professional en/of organisatie(s) die rollen kunnen uitvoeren/hoe organisaties deze rollen kunnen verdelen. Kernelementen in de aanpak die je met de routekaart loopt zijn:

 • Werken aan stabiele veiligheid
 • Kind/kwetsbare volwassene centraal
 • Netwerk betrekken
 • Afspraken controleren
 • Betrokkenheid van de manager
 • Focus op successen
 • Warm overdragen, geen stokjes laten vallen!

We noemen dit de bouwstenen van het werken met de routekaart.

In Haaglanden werken netwerkpartners in de jeugdketen met de bouwstenen van Beter Samenspel (BSS). De bouwstenen en zienswijze van Beter Samenspel zijn al deels meegenomen in de ontwikkeling van de Routekaart.  

Vervolg
De Routekaart is in januari 2023 opgeleverd. Het is een ‘levend document’. De (wetenschappelijke) kennis en het veld waarin gewerkt wordt, zijn continue in ontwikkeling. De doelen blijven echter overeind staan, we willen dat: 

 • Er bij de aanpak in de keten van huiselijk geweld meer aandacht is voor directe veiligheid gedurende het gehele traject en dat stabiele veiligheid voor de lange termijn geborgd wordt.
 • De oorzaken van het geweld beter aangepakt worden en er effectiever samengewerkt wordt.
 • Een lerende cultuur opgebouwd en onderhouden wordt om systeemgericht te werken vanuit de visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid
 • Het aantal recidiverende meldingen bij VT verminderen en huiselijk geweld afneemt in Haaglanden.

Op 7 februari 2023 is een managers- en directie bijeenkomst georganiseerd. Op deze dag is besproken wat werken met de Routekaart voor organisaties betekent. Managers en beleidsmedewerkers zijn inhoudelijk en theoretisch ondersteund om te kijken naar hun rol, mogelijkheden en uitdagingen in het samen werken aan stabiele veiligheid. Er was ook ruimte voor het benoemen van de positieve punten van de routekaart en ook voor de belemmerende factoren. Gesproken is over of de routekaart een helpend middel is om te komen tot stabiele veiligheid en wat ketenpartners in de regio nodig en/of te bieden hebben aan elkaar om ermee te kunnen werken. Daarnaast ging het over hoe de netwerkpartners in de regio verder willen werken met het gefaseerd samenwerken aan veiligheid en of de routekaart daarbij een helpend middel kan zijn. Besluitvorming over de volgende projectfase van gefaseerd samenwerken vindt voorjaar 2023 plaats.

Wil je meer informatie over de Routekaart naar Veiligheid of de activiteiten hieromheen? Download de routekaart via de links en neem bij vragen contact op met één van de projectleiders.

logo Regiovisie fc

 

Projectleiders
Roxane Cloosterman
Renske Vreugdenhil

Download (PDF) Routekaart naar veiligheid

Download (PDF) Routekaart naar veiligheid in beeld - gezinnen

Download (PDF) Routekaart naar veiligheid in beeld - volwassenen

Bekijk de presentatie van de (concept) Routekaart naar Veiligheid.