Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De netwerkpartners in Haaglanden die werken met gezinnen en andere huishoudens waarvan sprake is van huiselijk geweld, hebben samen de visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid omarmt. Deze visie is landelijk ontwikkeld en vraagt nu om vertaling en concretisering naar de werkpraktijk.

Dit op basis van de in Haaglanden uitvoerende praktijk waarbij met Signs of Safety gewerkt wordt. Vanuit deze basis wordt vindt doorontwikkeling plaats waarbij bouwstenen van gefaseerd samenwerken aan veiligheid (GSaV) verwerkt worden.

Denk hierbij aan elementen als ‘het spreken van een taal’ bij het samenwerken rondom een casus, of het werken met de fases: eerst wordt gewerkt aan veiligheid, dan gestuurd wordt op de risico’s en vervolgens herstel gerichte zorg plaatsvindt. Hierbij blijft de aandacht voor het bereiken van duurzame veiligheid gedurende het hele traject.

Veiligheidsplan

Met dit project willen we bereiken dat:

  1. Er bij de aanpak in de keten van huiselijk geweld meer aandacht is voor veiligheid gedurende het traject en deze duurzaam geborgd wordt.
  2. De oorzaken van het geweld beter aangepakt worden en er effectiever samengewerkt wordt.
  3. Een lerende cultuur opgebouwd en onderhouden wordt om systeemgericht te werken vanuit de visie op gefaseerde ketenzorg.
  4. Het aantal recidiverende meldingen bij VT verminderen en huiselijk geweld afneemt in Haaglanden.

Hoe pakken we dit aan?
Op 2 juni 2021 heeft een start bijeenkomst plaatsgevonden waarin meer dan 40 professionals aanwezig waren. Naast de uitleg over het traject hebben de netwerkpartners input gegeven over de huidige situatie in Haaglanden. Hierbij werden vragen gesteld als: wat zijn de positieve ervaringen binnen het samenwerken tussen professionals van de verschillende partners in de regio, en wat zijn de knelpunten? Deze vragen waren gericht op de werkwijze Signs of Safety en hoe deze wordt toegepast. Daarbij is uitleg gegeven en zijn vragen gesteld over het gefaseerd samenwerken aan veiligheid. De startbijeenkomst heeft het project op de kaart gezet en de netwerkpartners hebben hun deelname bevestigd.
Met behulp van de uitkomsten van een mentimeter tijdens de startbijeenkomst, een uitgevoerde 0 meting en gehouden interviews wordt een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd aan de netwerkpartners, zij zijn immers eigenaar van dit traject.
Dit zal op 20 september 2021 plaatsvinden. Dat is tevens de start om met de netwerkpartners de randvoorwaarden helder te krijgen om te zorgen dat de benodigde verbeteringen in de samenwerking uitgevoerd gaan worden. Dit kan leiden tot organisatie overstijgende samenwerkingsafspraken, welke vertaling krijgen binnen de werkprocessen van organisaties zelf. Na deze fase worden er trainingen aangeboden waarbij de werkzame elementen van het GSaV verwerkt zijn. Het aanbod van trainingen zal vrij divers zijn en afhankelijk van de behoeften van professionals die werken in de praktijk.
Het project loopt tot oktober 2023.

logo Regiovisie fc

 

Download (PDF) concept Routekaart naar Veiligheid.