Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens het bestuurlijk overleg Jeugd & Zorg is er in 2022 door alle gemeenten ingestemd met het verlengen van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-2022 tot uiterlijk 2026. In december 2022 hebben de colleges van de centrumgemeenten de rapportage vastgesteld en gedeeld met de regiogemeenten en gemeenteraden.

Belangrijke elementen bij de uitvoering van de regiovisie zijn momenteel:

  1. In Haaglanden werken we al langere tijd samen om de aanpak van huiselijk geweld voor onze inwoners steeds te verbeteren. We willen dat huiselijk geweld zo min mogelijk voorkomt en zo snel mogelijk stopt. Gesteund in onze aanpak door onder andere de onderzoeksresultaten van het VJI richten we de aanpak de komende jaren verder in.
  2. We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering door professionals te trainen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het herkennen van signalen met betrekking tot verschillende vormen van huiselijk geweld. Ook is er specifiek aanbod voor aandachtsfunctionarissen in de regio.
  3. We werken in Haaglanden samen met de netwerkpartners aan een brede gemeenschappelijke basis; de visie van gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Onze Haaglandse Signs of Safety (SofS) werkwijze sluit hier naadloos op aan. Hierdoor kunnen we wanneer de casus er om vraagt op maat expertise toevoegen, passend bij de problematiek. De casusregisseur blijft op deze manier leidend, opschaling naar zwaardere vormen van zorg kan hierdoor voorkomen worden. Regionaal is een routekaart ontwikkeld om ketenpartners te helpen samen de goede stappen te zetten met een gezin/huishouden.
  4. Het lokale veld is nu en in de toekomst een belangrijke speler in de aanpak. We ondersteunen het lokale veld om te komen tot de gestelde (landelijke) kwaliteitsstandaard in de aanpak van huiselijk geweld. Dit doen we aan de hand van het landelijk opgestelde kwaliteitskader en in afstemming met de regionaal omarmde werkwijze Beter Samenspel. We faciliteren onder andere met (meldcode)trainingen en creëren een lerende regio, om zo de netwerksamenwerking te versterken. Hierbij verbinden we de gemeenten in Haaglanden aan elkaar als lerende organisaties.
  5. Voor de complexe casuïstiek waarbij veiligheid in het geding is werken we gestructureerd samen met relevante Zorg en Veiligheidspartners in onze MDA++ werkwijze. Ook realiseren we een specialistische interventie genaamd ‘Intensief casemanagement’ volgens de Multifocus methodiek om bij een specifieke groep ernstig recidiverende huishoudens het geweld duurzaam te kunnen stoppen.
  6. We zetten de komende periode expliciet in op de ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de verbinding tussen de uitvoering van de regiovisies Huiselijk Geweld en Jeugdhulp. Daarbij is specifieke aandacht voor zowel de ondersteuning van de lokale teams op deze onderwerpen als de verbinding binnen een gemeente tussen de beleidsterreinen huiselijk geweld, jeugd, veiligheid en bestaanszekerheid. Daarnaast participeren we in de pilot van de proeftuin Kind- en gezinsbescherming Haaglanden. Samen hanteren we daarbij zoveel mogelijk dezelfde taal, bekijk daarvoor de lijst met kernbegrippen.

Voor de uitvoering van de regiovisie is een programmateam opgericht.

Binnen het uitvoeringsprogramma worden de volgende projecten uitgevoerd voor de gehele regio:

Afgerond in 2022 is een regionaal project over de Aanpak van langdurige financiële stress bij huiselijk geweld: Stress Sensitief Werken.
Bekijk het eindrapport met aanbevelingen via de link.

Jeugdhulp
Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van het programma Jeugdhulp Haaglanden via www.jeugdhulphaaglanden.nl.