Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2020 gaf 20 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar aan in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Voor alle vormen van huiselijk geweld geldt dat jonge vrouwen in 2020 vaker slachtoffer waren dan jonge mannen. 23 procent van de jonge vrouwen en 17 procent van de jonge mannen zegt slachtoffer geweest te zijn van een vorm van huiselijk geweld. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS op basis van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (PHGSG) van het CBS en het WODC.
Degenen die vanuit de brede gemeentelijke taak beroepsmatig contact hebben met burgers in adviserende, ondersteunende dan wel besluitvormende zin kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega spreken dan vaak over een ‘niet-pluis’ gevoel. De vraag is wat dan? De ervaring leert dat het niet altijd gemakkelijk is om een ‘niet-pluis’ gevoel om te zetten in de juiste actie. Welke stappen kan of moet je misschien wel zetten en wie of welke organisatie moet daarbij ondersteunen. De Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft richting!

Per 1 januari 2019 is de meldcode duidelijk veranderd en verbeterd. Het is een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid, waaronder begrepen het nieuwe fenomeen ‘disclosure’ (onthulling).
De 5 stappen van de meldcode blijven bestaan en zijn in stap 4 en 5 uitgebreid en aangepast. In stap 4 is een afwegingskader opgenomen. In stap 5 is het onderscheid tussen hulp verlenen of melden vervallen; stap 5 vraagt om twee besluiten te nemen:
Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden, is het per 1 januari 2019 verplicht om het genoemde afwegingskader te gebruiken. Dit afwegingskader ondersteunt bij het wegen van HG/KM en bij het nemen van een besluit onder stap 5. Verschillende beroepsgroepen hanteren ieder hun eigen afwegingskader.

Na deze training

  • kent u de wet en het methodisch kader;
  • kent u het stappenplan;
  • kent u de rolverdeling van de actoren.

Programma
Als beleidsadviseur werkt u waarschijnlijk al langer met de meldcode of maakt u dit mogelijk voor collega’s in de uitvoering.

De meldcode vooronderstelt dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bekend zijn en dus herkend (gesignaleerd) worden. Tijdens de training staan we stil bij de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag wat de volgende noodzakelijke stap is.
We staan uitvoerig stil bij verschillende facetten van de meldcode:

  • Wat vraagt het van u?
  • Wat is lastig aan signaleren?
  • Waar lopen collega’s tegenaan?
  • En….wat heeft u verder nog nodig hierbij?

De training bestaat uit twee dagdelen:
's Ochtends ligt de focus meer op de ‘theorie’; de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de gevolgen ervan en een overzicht van gebruikte instrumenten, effectieve aanpakken en randvoorwaarden.
In de middag gaan we dieper in op het belang van de wet voor gemeenten, hoe daar beleid op kan aansluiten en wat er verder nog nodig is in uw gemeente.
De training bestaat is interactief. Deelnemers worden gestimuleerd eigen casuïstiek in te brengen.

Investering
€725