Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Seksueel geweld is een vorm van geweld die het meest intieme van de mens raakt, psychisch en lichamelijk. Slachtoffers van seksueel geweld ervaren enorme problemen op diverse gebieden. Het terugdringen, stoppen en voorkomen van seksueel geweld in Haaglanden vraagt om een Regionale Aanpak Seksueel Geweld.

Regionale (netwerk)aanpak

Het ontwikkelen van de Regionale Aanpak Seksueel Geweld in Haaglanden (RASG-H) is een gezamenlijk proces. Jouw inbreng is hierbij essentieel!!

Daarom nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan het Regionaal Netwerk Aanpak Seksueel Geweld in Haaglanden (RNASG-H), gevormd door organisaties die - net als het jouwe - in de regio Haaglanden werken voor of met slachtoffers en/of plegers van seksueel geweld.

Wat willen we met het netwerk bereiken?

 • betrokken organisaties weten elkaar te vinden en kennen elkaars aanbod
 • kennis wordt onderling gedeeld
 • vroegtijdig en in onderlinge afstemming (preventieve) maatregelen treffen tegen seksueel geweld 
 • effectief en efficiënt organiseren van hulpverlening
 • hulpverlening laagdrempelig aanbieden aan slachtoffer en pleger
 • nog beter zicht krijgen op de exacte aard en omvang van het seksueel geweld in de regio Haaglanden

Aanleiding

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gestart in 2018 en heeft als doel huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de intergenerationele overdracht te doorbreken. Er is extra aandacht voor specifieke doelgroepen, onder wie de slachtoffers van seksueel geweld.

Uit gesprekken met de regionale projectleiders GHNT en deskundigen is gebleken, dat er vrijwel nergens sprake is van een integrale aanpak van seksueel geweld. Een gezamenlijk gedragen beleid, gericht op preventie, vroegsignalering, behandeling van zowel slachtoffer als pleger en op de diverse vormen van seksueel geweld, ontbreekt eveneens. Om dit te realiseren is een regiobrede samenwerking en de betrokkenheid van zorg- en veiligheidspartners noodzakelijk. 

Inhoud netwerkbijeenkomst

 • bijdrage door een ervaringsdeskundige 
 • het belang van de RASG-H
 • totstandkoming van de RASG-H
 • perspectief op SG vanuit de eigen organisatie
 • ontwikkelen van een gezamenlijke visie
 • ambities van de regio Haaglanden
 • vervolgtraject

Voor wie?

Managers en/of andere professionals van organisaties die in netwerkverband een rol kunnen spelen in de aanpak van seksueel geweld in de regio Haaglanden.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met GGD Haaglanden via
meldcode@ggdhaaglanden.nl.