Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op deze pagina vind je relevante publicaties rondom de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Routekaart schadelijke praktijken

Deze routekaart (PDF) biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak van dergelijke schadelijke praktijken te versterken.

Onderzoek implementatie meldcode in de regio Haaglanden

In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. In opdracht van de gemeenten Den Haag en Delft is in 2018 onderzocht hoe het staat met de implementatie en borging van deze meldcode in regio Haaglanden.
Onderzoeksbureau Public Result heeft dit onderzoek implementatie meldcode in de regio Haaglanden in opdracht van GGD Haaglanden uitgevoerd. Alle relevante sectoren (bijvoorbeeld onderwijs, Veilig Thuis, zorg) zijn in dit onderzoek meegenomen. Delft en Den Haag zullen eventuele vervolgstappen nemen naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek.

Factsheet Huiselijk en seksueel geweld

Een factsheet (PDF) over geweld in huiselijke kring met algemene cijfers over huiselijk geweld en er wordt ingezoomd op enkele specifieke vormen (Movisie, juli 2021).

Aanpak VGV in (regio) Den Haag

Aanpak Vrouwelijke Genitale Verminking in (regio) Den Haag. Beleid, ambities en resultaten. (PDF) (Gemeente Den Haag, juni 2021.) 

VGV - Omvang en risico in Nederland

Het rapport ‘Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) - Omvang en risico in Nederland’ is door Pharos in samenwerking met het Erasmus MC uitgevoerd in 2018/2019.
Ook is er een factsheet Vrouwelijke Genitale Verminking - Omvang en risico in Nederland.

Huiselijk geweld tegen mannen

De factsheet Huiselijk geweld tegen mannen is onderdeel van een serie van meer dan 25 factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de factsheets is om professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te helpen bij het signaleren van specifiek typen geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing en/of uitbuiting. Er bestond al een factsheet Partnergeweld, maar omdat de signalering en aanpak op een aantal punten verschilt, is ervoor gekozen om een aparte factsheet over mannenmishandeling samen te stellen.

Partnergeweld

Factsheet Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? En hoe ernstig is het geweld? Een eerste factsheet in een reeks die gaat over de resultaten van het onderzoek in de dertien regio’s van Veilig Thuis. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de betrokken gemeenten, de G4 (vier grootste gemeenten), Augeo Foundation, het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De handreiking participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is opgesteld in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'.

​Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

In het rapport Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod (okt 2013) beschrijven we de ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod in de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.
Het dossieronderzoek, Hulpverlening bij een huisverbod in de regio’s Den Haag en DWO, vormt een aanvulling op het GGD-onderzoek.

Aard en omvang huiselijk geweld in de regio Haaglanden

Uit de gezondheidsenquête 2008 blijkt dat 3% van de inwoners uit Den Haag van 16 jaar en ouder aangeeft in de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Factsheet Aard en omvang huiselijk geweld in de regio Haaglanden (2010).